Rad nije dostupan
disertacija
Uloga NKG2D u razvoju, homeostazi i efektorskim funkcijama NK stanica
doktorski rad

Biljana Zafirova (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet