disertacija
Odnosi populacija sitnih glodavaca kao rezervoara prirodno-žarišnih zoonoza u šumskim ekosustavima obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Republici Hrvatskoj

Linda Bjedov (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet