disertacija
Karakterizacija gena iz porodice p53 u dagnji Mytilus galloprovincialis

Ana Baričević (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek