disertacija
Uloga premosnih mikrotubula u ravnoteži sila diobenog vretena

Maja Novak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek