Rad dostupan nakon 2019-05-26
disertacija
Određivanje metala platinske skupine u lebdećim česticama u zraku

Jasmina Rinkovec (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek