disertacija
Model određivanja širine ograničenih plovnih putova

Mate Barić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci