disertacija
Policiklički aromatski spojevi u sedimentu srednjeg i južnog Jadrana

Jelena Mandić (2016)
Sveučilište u Splitu