disertacija
Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica
disertacija

Marina Sunara Kusić (2017)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za betonske konstrukcije i mostove