Rad nije dostupan
disertacija
Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt)

Mirjana Crnić Novosel (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Povezani objekti
Prilozi - karte
PDF 1.8 MB
Podaci o radu
NaslovŠtokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt)
AutorMirjana Crnić Novosel
Voditelj/MentorSilvana Vranić
Sažetak rada
U ovoj su radnji predstavljeni fonološki i morfološki opisi štokavskih ikavskih govora u tronarječnome Gorskom kotaru, zastupljeni u mjestima: Lič, Mrkopalj i Sunger. U uvodnome se dijelu detaljno obrazlažu odabir teme, predmet i ciljevi istraživanja te s tim u vezi postavljene hipoteze. U dijelu o metodologiji istraživanja opisane su metode korištene u istraživanju i analizi te upitnici uporabljeni pri terenskome ispitivanju informanata. Drugo je poglavlje posvećeno tronarječnosti Gorskoga kotara i pregledu kajkavskih, čakavskih i štokavskih govornih tipova iz dosadašnje literature. Usto, više je pozornosti posvećeno dosadašnjim istraživanjima štokavskih ikavskih gorskokotarskih govora i zemljopisno-povijesnome okviru tih triju punktova. U vezi s odabirom teme ove radnje, u trećem je poglavlju više pozornosti posvećeno štokavskomu narječju i njegovu novoštokavskomu ikavskom dijalektu kojemu odabrani govori pripadaju. Analiza koja uključuje fonološki opis (vokalizam, konsonantizam i naglasni sustav gorskokotarskih štokavskih ikavskih govora) dio je četvrtoga poglavlja u kojem se, uspoređujući gorskokotarske štokavske ikavske posebnosti svih triju govora s onima u drugim štokavskim ikavskim sustavima te s čakavskim posebnostima, nastojalo razlučiti štokavske, čakavske ili čakavsko-štokavske značajke u fonološkim sustavima Liča, Mrkoplja i Sungera. U istome se poglavlju donosi opis morfoloških značajki štokavskih ikavskih govora u Gorskome kotaru. Morfološka je analiza obuhvatila prikaz promjenjivih i nepromjenjivih vrsta riječi, pripadajuće im tablice i opis zadržanih razlikovnosti među sustavima. U zaključku se potvrđuju ili opovrgavaju postavljene hipoteze te se postavlja teorija o podrijetlu obrađenih govora koju je pokazala usporedna analiza. Osim toga, iznose se razlikovnosti među tim trima govornim sustavima prema dijalektološkoj klasifikaciji. Ovim se istraživanjem sinkronijskim pristupom (uz dijakronijski) ujedno izdvajaju izoglose kojima se utvrđuje podrijetlo ispitivanih neautohtonih gorskokotarskih govora. Temeljita analiza govora Liča, Sungera i Mrkoplja prilog je poznavanju jezičnih značajki dosad samo djelomično istraženih štokavskih ikavskih govora u Gorskome kotaru te nastojanju da se precizira dijalektna slika Gorskoga kotara.
Ključne riječihrvatska dijalektologija gorskokotarski govori štokavski ikavski fonologija morfologija Lič Sunger Mrkopalj
Naslov na drugom jeziku (engleski)The Štokavian Ikavian speeches of Gorski kotar (phonological and morphological aspect)
Povjerenstvo za obranuŽeljko Jozić (predsjednik povjerenstva)
Silvana Vranić (član povjerenstva)
Sanja Zubčić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
UDK81
JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST
Lingvistika i jezici
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaPovijest i dijalektologija hrvatskog jezika
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje filologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-06-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This thesis presents the phonological and morphological descriptions of the Štokavian Ikavian speeches in Gorski kotar, where three dialects are spoken, present in the following localities: Lič, Mrkopalj and Sunger. The introductory part explains in detail the chosen topic, research subject and objectives, and corresponding proposed hypotheses. The section on methodology describes methods implemented in the research and analysis as well as questionnaires used for on-site interviews with respondents. The second chapter discusses the three dialects of Gorski kotar and gives an overview of Kajkavian, Čakavian and Štokavian speech types from current literature. Additionally, more attention is given to past researches of the Štokavian Ikavian speeches of Gorski kotar and to the geographical and historical context of those three localities Given the chosen topic of the thesis, the third chapter focuses more on the Štokavian dialect and its Neo-Štokavian Ikavian dialect to which the chosen speeches belong. The analysis, including the phonological description (vocalism, consonantism and the system of accents of the Štokavian Ikavian speeches of Gorski kotar), can be found in the fourth chapter. By comparing Štokavian Ikavian characteristics of Gorski kotar in all three speeches with those in other Štokavian Ikavian systems and with Čakavian characteristics, it attempted to discern Štokavian, Čakavian or Čakavian-Štokavian characteristics in the phonological systems of Lič, Mrkopalj and Sunger. This chapter also offers a synchronic description of morphological characteristics of the Štokavian Ikavian speeches in Gorski kotar. The morphological analysis includes an overview of open and closed word classes, corresponding tables and a description of kept differences among systems. The conclusion either confirms or refutes the proposed hypotheses and establishes a theory on the origin of processed speeches established by the comparative analysis. Furthermore, differences among those three speech systems in line with dialectological classification are also presented. A synchronic approach (in addition to the diachronic approach) to this research also singles out isoglosses establishing the origin of observed non-indigenous speeches of Gorski kotar. A thorough analysis of the speeches of Lič, Sunger and Mrkopalj contributes to the understanding of language features of the so far only partially explored the Štokavian Ikavian speeches of Gorski kotar as well as to the efforts to further specify the dialectal situation of Gorski kotar.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Croatian dialectology speeches of Gorski kotar Štokavian Ikavian phonology morphology Lič Sunger Mrkopalj
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
NapomenaKljučne riječi knjižničarka preuzela iz sadržaja rada.
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:834924
PohranioAleksandra Moslavac