Rad nije dostupan
disertacija
Mehanizmi putem kojih supresor tumora p53 uzrokuje patološki fenotip Rpl24-heterozigotnih miševa
doktorski rad

Maja Cokarić Brdovčak (2014)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet