disertacija
Procjena rizika od onečišćenja podzemnih voda u kršu na području sliva izvora Jadra i Žrnovnice
doktorski rad

Jelena Loborec (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet