disertacija
Optimizacija eksploatacije dijabaza u složenim ležišnim uvjetima
doktorski rad

Mario Klanfar (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet