disertacija
Paleoekološka i tafonomska obilježja gornjopleistocenske i holocenske avifaune istočnog Jadrana

Ankica Oros Sršen (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek