disertacija
Genske mutacije u nasljednim demijelinizirajućim polineuropatijama Charcot-Marie-Tooth tipa 1 u stanovništva Republike Hrvatske

Merkler Ana (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek