Rad nije dostupan
disertacija
Učinak novosintetiziranih policikličkih i makrocikličkih spojeva na tumorske i tumorske matične stanice čovjeka

Lidija Uzelac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek