disertacija
Nelinearni efekti interakcije lasera i atomskih para

Silvije Vdović (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek