disertacija
Nutrigenomička analiza metaboličkih putova u kvascu Saccharomyces cerevisiae iščitavanjem reverzne translacije uz pomoć De novo sekvenciranja peptida

Janko Diminić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet