disertacija
Analiza indikatora opterećenja vaterpolista u situacijskim uvjetima s obzirom na različite uloge u igri

Mislav Lozovina (2012)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet
Podaci o radu
NaslovAnaliza indikatora opterećenja vaterpolista u situacijskim uvjetima s obzirom na različite uloge u igri
AutorMislav Lozovina
Voditelj/MentorRatko Katić (mentor)
Roko Andričević (sumentor)
Sažetak rada
Cilj istraživanja bio je identificirati faktore odgovorne za vrste i količinu opterećenja vaterpolista u situacijskim uvjetima u igri i izvršiti deskripciju vaterpolo igre u prostoru primijenjenih indikatora (parametara) opterećenja, kako za cjelokupni uzorak vaterpolista tako i za pojedinu skupinu određenu pozicijom (ulogom) u igri. Cilj je također bio utvrditi i analizirati razlike između četiriju različititih uloga u igri te izvršiti diferencijaciju uloga u igri u prostoru registriranih, konstruiranih i za konačne analize ostavljenih indikatora koji se odnose na broj akcija, nivo opterećenja i količinu kretanja u horizontalnoj i vertikalnoj fazi igre. U skladu s ciljem istraživanja na uzorku od 91 vaterpolista s različitim ulogama u igri, notifikacijskom metodom, na službenim utakmicama Jadranske vaterpolske lige, registrirani su različiti tipovi i količine kretanja, pri različitim intenzitetima, trajanjima i frekvencijama, kako u horizontalnoj tako i u vertikalnoj fazi igre. Izračunate su vrijednosti parametara deskriptivne statistike svih primijenjenih indikatora, izvršena je analiza varijance (ANOVA), a statistička značajnost razlika između svih parova pozicija utvrđena je Schefféovom post hoc analizom. Primijenjena je kanonska diskriminativna analiza u manifestnom prostoru indikatora. Izračunata je matrica interkorelacija indikatora. U cilju utvrđivanja latentne strukture primijenjena je faktorska analiza pod komponentnim modelom, a konačna faktorska solucija određena je oblimin rotacijom. Izvršena je kanonska diskriminativna analiza u latentnom prostoru koja je u konačnici rezultirala diskriminativnom klasifikacijom. U manifestnom prostoru indikatora dobivene su dvije statistički značajne diskriminativne funkcije. Prva opisuje nadmaksimalno naprezanje igrača izraženo u frekvencijama i vremenu provedenom u duelima u vertikalnoj fazi igre koje stoje u obratnoj proporciji s ukupnim vremenom provedenim u igri te frekvencijama i metrima isplivanim leđnom tehnikom, kraul tehnikom u maksimalnom intenzitetu i prsnom tehnikom u laganom intenzitetu u horizontalnoj fazi igre. Druga opisuje frekvencije i vrijeme provedeno s nejednakim brojem igrača, dakle maksimalno opterećenje u vertikalnoj fazi igre i suprotno orijentirana predznaka frekvencije i metre isplivane leđnom tehnikom što definira lagani intenzitet rada u horizontalnoj fazi igre. Rezultati kanonske diskriminativne analize ukazuju da su se četiri pozicije reducirale na tri. Krilo i vanjski napadač međusobno se statistički značajno razlikuju, kao što se i zajedno statistički značajno razlikuju od centra i beka koji se međusobno statistički značajno razlikuju. U latentnom prostoru dobiveno je šest faktora. Izračunati su faktorski skorovi svih igrača, a primijenjeni testovi jednakosti aritmetičkih sredina (F-test) govore da su razlike na skorovima statistički značajne na prvom, trećem, četvrtom, petom i šestom faktoru. U kanonskoj diskriminativnoj analizi latentnog prostora dobivena je jedna statistički značajna diskriminativna funkcija. Diskriminativna funkcija i projekcije centroida grupa ukazuju na evidentne razlike između centara i bekova u odnosu na krila i vanjske napadače. Krila i vanjski napadači međusobno se malo razlikuju, a zajedno se razlikuju od centra i beka koji se međusobno razlikuju. Nadmaksimalno opterećenje u vertikalnoj fazi igre (dueli, broj i trajanje) definiraju bekove i centre dok submaksimalni i maksimalni intenzitet kraul plivanja u horizontalnoj fazi definira vanjske napadače i krila. Konačni rezultati diskriminativne analize latentnog prostora rezultirali su diskriminativnom klasifikacijom gdje su odlično prepoznati centri, dobro bekovi, a nešto slabije krila i vanjski napadači. Rezultati ovog istraživanja rezultirali su Modelom relacija opterećenja vaterpolista s različitim ulogama u situacijskim uvjetima utakmice temeljenim na odabranim indikatorima opterećenja. Ključne riječi:
Ključne riječivaterpolo indikatori opterećenja uloge diskriminativna analiza
Povjerenstvo za obranuNebojša Zagorac (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Kineziologija
Kineziologija sporta
UDK796/799
UMJETNOST. ZABAVA. SPORT
Sport
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaKineziologija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje kineziologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2012-05-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of this research was to identify the factors responsible for the types and quantities of the load of water polo players in situational conditions of the game, to carry out a description of the water polo play in the space of the implemented indicators (parameters) of the load for the whole sample as well as groups specified by their role in the play. Also the aim was to settle and analyze the differences between four different roles in the game and to accomplish the differentiation of the roles in the play in the space of the registered, constructed and saved-forfinal-analysis indicators relating to the number of actions, the levels of the load and the quantities of motions in the horizontal and vertical phases of the game. Various types and quantities of movements, at various intensities, durations and frequencies, in the horizontal and vertical phases of the play were registered on the sample of 91 water polo players in different roles in the game, by means of notification method at the official games of the Adriatic Water Polo League. For this purpose the statistics of all implemented indicators was calculated, Analysis of variance (ANOVA) was performed and statistical significance between pairs for all positions was established by Post Hoc analysis according to Scheffé. Canonical discriminative analysis was implemented in the manifest space of indicators. For the purposes of identification of the latent structure the inter correlations matrix of all indicators was calculated. Standard factor analysis under the component model was performed where the final factor solution was given by Oblimin rotation. Canonical discriminative analysis in the latent space was implemented, which finally resulted in discriminative classification. In the manifest indicators space two statistically significant discriminative functions were assigned. The first describes over maximal load of the players expressed by frequencies and the time spent in duels in the vertical phase of the game, which are inversely proportional with the total time spent in the game as well as frequencies and meters swum in back stroke, crawl technique in maximal intensity and breast stroke technique in light intensity in the horizontal phase of the game. The second describes frequencies and the time spent with an unequal number of players, therefore, about maximal load in the vertical phase of the game and with contrary directed algebraic sign frequencies as well as meters swum in back stroke technique, which defines light work intensity in the horizontal phase of the game. The results of canonical discriminative analysis show that the four positions are reduced to three. There is a statistically significant difference between the wing and the external attacker as well as between these two and the center forward and the guard, who in turn statistically significantly differ between themselves. Six factors were obtained in the latent space. Regression scores of all players on the factors were calculated and the implemented tests of arithmetic means equality showed that the differences on the scores were statistically significant on the first, third, fourth, fifth and sixth factors. In the canonical discriminative analysis of the latent space one statistically significant discriminative function was obtained. Discriminative function and centroids of groups showed the evident differences between centers forward and guards in relation to wings and external attackers. Wings and external attackers mutually differ very little, while they statistically significantly differ from centers forward and guards, who in turn statistically significantly differ between themselves. Over maximal load in the vertical phase of the game (duels, number and duration) defines guards and centers forward while the sub maximal and maximal intensities of crawl swimming in the horizontal phase define wings and external attackers. The final results of the canonical discriminative analysis of the latent space resulted in discriminative classification with clearly recognized centers forward, somewhat less distinctly recognized wings and external attackers and very poorly recognized guards. The results of this investigation resulted in the Model of mutual relationships of the load of water polo players in situational conditions of the game based on the chosen indicators of the load.
Predmetnice
(NSK Kontrolirani rječnik)
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)water polo indicators of the load roles discriminative analysis
Opseg152 str.
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:221:907339
PohranioAna Matijašević Renić