disertacija
Medijske publike i demokracija u Hrvatskoj: društvena stratifikacija kao prediktor upotrebe medija i njene uloge za političku participaciju

Dina Vozab (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti