disertacija
Višekriterijski modeli odlučivanja u strateškom planiranju uvođenja e-učenja

Nina Begičević Ređep (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin