disertacija
Sustavi višestrukih klasifikatora temeljeni na upravljanom odabiru atributa u procjeni kreditnog rizika

Goran Oreški (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Podaci o radu
NaslovSustavi višestrukih klasifikatora temeljeni na upravljanom odabiru atributa u procjeni kreditnog rizika
AutorGoran Oreški
Voditelj/MentorBožidar Kliček
Sažetak rada
Kao nastavak prethodnih istraživanja autora, ova doktorska disertacija predstavlja sljedeći korak istraživanja problema klasifikacije kreditnog rizika. Utemeljena na opservaciji ponašanja koje intuitivno primjenjuje društvo u svakodnevnom životu, ideja kombiniranja glasova stručnjaka je dobila posebnu pozornost istraživačke zajednice na području klasifikacije podataka. Sve veći fokus istraživača ali i obećavajući pronalasci na području kombinacije klasifikatora usmjerili su interes autora prema tom području.Svrha istraživanja provedenih i opisanih u ovom radu je istražiti primjenjivost sustava višestrukih klasifikatora temeljnog na odabiru atributa na problem procjene kreditnog rizika građana. U skladu sa svrhom provedeno je više istraživanja koja zajednički predstavljajujedan kompleksni pristup odabranom problemu. Glavni cilj ovog rada jest razviti brzu,robusnu tehniku za kombiniranje klasifikatora koja će na temelju upravljanog odabira atributa stvarati efikasne i kvalitetne sustave za ocjenu sposobnosti tražitelja kredita da vrati kredit navrijeme i u skladu s ugovorenim uvjetima. Povrh navedenog, nova tehnika mora biti dovoljno jednostavna za laku implementaciju i široku primjenu u istraživačkoj zajednici uključujući i istraživače koji primarno ne istražuju navedeno područje.Dva glavna elementa nove tehnike su: (1) odabir atributa kao strategija za postizanje raznolikosti odluka klasifikatora i (2) smanjivanje sustava kao način uključivanja samo bitnih klasifikatora koji doprinose kvaliteti sustava. Odabir atributa počiva na korištenju nekoliko različitih brzih tehnika koje rangiraju atribute po kvaliteti. Prilikom odabira tehnika, kako bise osigurao odabir različitih atributa, bitno je voditi računa o mjerama koje se koriste prilikom rangiranja atributa. Tako odabrani podskupovi atributa koriste se za trening klasifikatora, kojina temelju različitih ulaza produciraju različite modele. U sljedećem koraku tehnika odabiresamo one modele koji kombinirani mogu pozitivno utjecati na performanse sustava, temeljem odluka novog, u radu predloženog pohlepnog algoritma. Uključivanje smanjivanja sustava pozitivno utječe na efikasnost sustava i kvalitetu odluke.Nova tehnika je kreirana na kreditnim skupovima podataka s ciljem testiranja postavljenih hipoteza doktorske disertacije. U istraživanju se uspoređuju rezultati nove tehnike u odnosuna rezultate pojedinačnih klasifikatora koji su uključeni u konačni sustav, da bi se utvrdilaopravdanost kombiniranja klasifikatora. Povrh toga, analizirane su odluke algoritma zasmanjivanje i način odabira klasifikatora u sustav te odnos točnosti i Q statistike na treniranim sustavima. U slijedećem krugu istraživanja, rezultati tehnike su vrednovani pomoću tehnika Bagging i Boosting. Rezultati su uspoređivani pomoću četiri različite mjere performansi:točnosti, greške tipa I, greške tipa II i AUC mjere. Osim odabranih mjera uspoređena su i vremena potrebna za treniranje i test klasifikacijskih modela pomoću odabranih tehnika.Rezultati pokazuju da se korištenjem nove tehnike mogu poboljšati rezultati klasifikacijepodataka u odnosu na pojedinačne klasifikatore uključene u sustav. Dodatno, rezultati sukvalitetom usporedivi s najpopularnijim tehnikama, štoviše tri od četiri odabrane mjere pokazuju superiornost nove tehnike. U skladu s ciljem konstruiranja, nova tehnika ostvaruje najbolje rezultate na sustavima s manjim brojem članova i vremenski nije zahtjevna uusporedbi s tehnikama Bagging i Boosting. Ostvareni rezultati su obećavajući a predložena tehnika predstavlja dobru alternativu postojećim tehnikama za konstruiranje sustava višestrukih klasifikatora.
Ključne riječiklasifikacija podataka odabir atributa sustavi višestrukih klasifikatora smanjivanje sustava višestrukih klasifikatora kreditni rizici mudrost gomile
Naslov na drugom jeziku (engleski)Multiple classifier systems based on directed attribute selection in credit risk assessment
Povjerenstvo za obranuBožidar Kliček (predsjednik povjerenstva)
Jasminka Dobša (član povjerenstva)
Dragan Gamberger (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
MjestoVaraždin
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Informacijski sustavi i informatologija
UDK004
OPĆENITO
Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaInformacijske znanosti
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-01
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Following the previous authors researches, this doctoral dissertation is the next step in creditrisk classification research. Based on observations of behavior that can be found in nature andsociety, the idea of combining experts decisions has gained significant importance inresearch community, especially in the area of data classification. Increasing focus of researchers as well as promising findings have directed authors interest to the mentioned research area.The purpose of researches, conducted and elaborated in this dissertation is to investigate the application of multiple classifier systems based on attribute selection on credit risk assessment. In accordance with the purpose, several researches have been conducted, that jointly represent a complex approach to the selected problem. The main goal of this paper isto develop fast and robust technique for combining classifiers, based on directed attribute selection, which will be able to create efficient and accurate systems for credit risk assessmentin retail. The afore mentioned technique must be sufficiently simple for easy implementationand wide application by the research community, including researchers that are not primarily focused on this field.Two key elements of the new technique are: (1) attribute selection used as strategy fortraining diverse classifiers and (2) ensemble thinning used to include only those classifiersthat contribute to overall system quality. Attribute selection in this context refers to the implementation of several different fast techniques which rank attributes by their quality. In order to ensure selection of different attributes, it is necessary to consider techniques based on different evaluation criteria for attribute ranking. Subsets of attributes, selected in suchmanner, are used in training process of classifiers, thus ensuring difference in produced models. In the next step technique selects only those models which when combined together,positively contribute to performances of ensemble. The selection is conducted using new, inthis paper proposed, greedy algorithm for ensemble thinning. Including ensemble thinning innew technique increases efficiency and quality of decisions.The new technique has been tested on credit data sets in accordance with defined research hypothesis of this doctoral dissertation. In presented research the results obtained using new technique are compared to results of individual classifiers included in the final ensemble, inorder to justify combining action. Additionally, decisions made by algorithm for ensemblethinning are analyzed as well as relationship between Q statistics and ensemble accuracy. Infollowing research, the results of the new technique are evaluated by techniques Bagging and Boosting. Results are evaluated with four different performance measures: accuracy, errortype I, error type II and AUC. Moreover, time necessary for training and testing of models aremeasured and compared in research.Results show significant improvement of classification performance compared toindividual classifiers as a direct result of the new technique. Furthermore, quality of obtained results can be compared with results of most popular techniques; moreover three out of four performance measures show superiority of the new technique. In accordance with the design,the new technique performs best on ensembles with small number of members and it is nottime consuming compared to Bagging and Boosting.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)data classification attribute selection multiple classifier systems ensemblethinning credit risk wisdom of the crowds
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:604115
PohranioLjiljana Hajdin