disertacija
Utjecaj financijskih aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda na priljev inozemnih izravnih investicija u zemljama Srednje i Jugoistočne Europe

Marijana Andrijić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet