disertacija
Upravljanje zajedničkim dobrima na tržištu emisija u okoliš Europske Unije

Davor Mance (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet