disertacija
Lokalna riznica - računovodstveni aspekt informacijske tehnologije u funkciji racionalizacije troškova lokalnih jedinica

Ivan Lukić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Podaci o radu
NaslovLokalna riznica - računovodstveni aspekt informacijske tehnologije u funkciji racionalizacije troškova lokalnih jedinica
AutorIvan Lukić
Voditelj/MentorMaja Lamza Maronić
Sažetak rada
U ovom se radu obrađuje problematika značaja informacijske tehnologije i računovodstvenih informacija u suvremenom poslovanju, funkcioniranja riznice kao financijsko-upravljačkog informacijskog sustava, a posebno u poslovnom okruženju lokalne i područne samouprave (županija, gradova i općina). Značajan dio se odnosi na definiciju sustava lokalne samouprave i značaj njenog menadžmenta, te informacijsku tehnologiju. Lokalna riznica, kao njezin neodvojivi dio, pokazuje u kojoj su korelacijskoj vezi primjena suvremene informacijske tehnologije i računovodstvenih informacija i menadžment lokalnih zajednica, posebno s aspekta racionalizacije troškova. Provedene analize pokazuju i dokazuju da je RH snažno centralizirana zemlja u kojoj lokalna država participira s nešto više od 10 posto u prihodima i rashodima konsolidirane države ili s tek nešto više od 6 posto u BDP-u, što je nedovoljno za kvalitetno pružanje javnih usluga u JLP(R)S te u tim okolnostima presudan značaj dobiva lokalni menadžment . Računovodstveni sustav u lokalnim jedinicama trenutno ne pruža dovoljno računovodstvenih informacija lokalnom menadžmentu za kvalitetno odlučivanje i fiskalnu odgovornost. Predmet istraživanja su računovodstvene informacije kao instrument praćenja racionalizacije financijskog sustava lokalnih jedinica, kontrole tijeka novca, javne potrošnje, racionalizacije troškova, ušteda i objektivno utvrđivanje prioriteta financiranja. Računovodstveni informacijski sustav u lokalnim jedinicama otvara nove mogućnosti u smislu podizanja razine kvalitete odlučivanja lokalnog menadžmenta i na taj način doprinosi što djelotvornijem, efikasnijem i ekonomičnijem rješavanju problema lokalnog razvoja. Nedvojbeno je da je u interesu lokalnog menadžmenta da osigura kvalitetan računovodstveni izvršni odnosno operativni informacijski sustav praćenja transakcija, kontrole procesa i automatizacije knjigovodstvenog (računovodstvenog) poslovanja. Znanstvena istraživanja su pokazala da se implementacijom integralnog informacijskog sustava lokalne riznice odnosno ukidanjem zasebnih računa proračunskih korisnika županijskom menadžmentu omogućava donošenje kvalitetnih strateških odluka i postizanje organizacijskih ciljeva u dugoročnom smislu, ali isto tako ostvaruju značajne financijske uštede, te u konačnici ekonomičnije i efikasnije poslovanje. Iako su Riznice kao integralni informacijski sustavi već značajnim dijelom zaživjele u praksi, još uvijek postoji značajan i dovoljan prostor za nadogradnju, poboljšanja procesa i dodatna istraživanja, kako s aspekta menadžmenta, tako i u praktičnom, operativnom smislu.
Ključne riječilokalna riznica ITC računovodstvene informacije lokalni menadžment
Naslov na drugom jeziku (engleski)LOCAL TREASURY – ACCOUNTING ASPECTS OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE FUNCTION OF COST RATIONALIZATION IN LOCAL GOVERNMENT UNITS
Povjerenstvo za obranuMaja Lamza Maronić (predsjednik povjerenstva)
Branko Matić (član povjerenstva)
Lovre Božina (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
UDK336
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Financije. Bankarstvo. Novac
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaManagement
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-03-11
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper deals with the importance of information technology and accounting information in modern business, functioning of the treasury as a financial management information system, especially in business environment of local and regional administration (counties, cities and municipalities). The important part of the paper refers to the definition of local administration system and the importance of its management and information technology. Local treasury, as the inseparable part of information technology, shows where is the correlation between the application of modern information technology and management of local communities. Conducted analysis show that Croatia is strongly centralized country in which local governments participate with just over 10 percent of the revenues and expenditures of the consolidated state or with just over 6 percent of GDP, which is insufficient for the quality of public services in the JLP (R) S, so in those circumstances the local management gets the crucial significance. At this time, the accounting system of the local units does not provide sufficient accounting information to the local management for their quality decision-making and fiscal responsibility. The subject of research are accounting information as an instrument for monitoring the rationalization of of the financial system of local government units, control of the cash flow, public consumption, rationalization of costs, savings and objective identifying priorities of funding. The accounting information system of the local units opens up new possibilities in terms of raising the quality of local management decision-making and thus contributes to effectively, efficiently and economically resolving problems of local development. There is no doubt that it is in the interest of local management to ensure high-quality accounting executive and operating information system monitoring the transactions, process control and automatization of bookkeeping (accounting) of business. Scientific studies have shown that the implementation of an integrated information system of local treasury or elimination of the separate accounts of budget beneficiaries allow county management making quality strategic decisions and achieving organizational objectives in the long term, but also achieving significant cost savings, and finally more economic and efficient business operations. Although the Treasury information systems already hold a significant role in practice, there is still significant and sufficient space for upgrades, process improvements and further research, both in terms of management, as well as practical, operational terms.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)local treasury ITC information technologies local management
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:529558
PohranioGordana Kradijan