disertacija
Komunikacija odnosa s javnošću – Utjecaj odnosa s medijima na postavljanje dnevnih medijskih agendi

Gordana Lesinger (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola