Digitalne disertacije i znanstveni magistarski radovi hrvatskih sveučilišta na portalu DART-Europe

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, kao partner sustava DART-Europe od 2013. godine, uspostavila je u suradnji sa Srcem redovnu dostavu podataka iz Nacionalnog repozitorija disertacija i znanstvenih i magistarskih radova (DR) u sustav DART-Europe čime se osigurava povećana vidljivost disertacija hrvatskih znanstvenika kroz središnji europski portal digitalnih disertacija.  

DART-Europe je suradnički sustav 116 knjižnica i knjižničnih konzorcija za dostavu podataka o digitalnim disertacijama s ciljem osiguranja što bolje vidljivosti i  promidžbe rezultata istraživanja provedenih na europskim sveučilištima, a objavljenih u disertacijama.  DART-Europe  potiče izradu, otvoreni pristup i korištenje europskih digitalnih disertacija. Promovirajući otvoreni pristup znanstvenim informacijama, DART-Europe zahtijeva od svojih partnera dostavu metapodatka ocjenskih radova koji su javno dostupni. 

NSK se dodatno angažirala da iz Nacionalnog repozitorija disertacija i znanstvenih i magistarskih radova osigura dostavu podataka i vidljivost podataka svih hrvatskih sveučilišta koji pohranjuju i javno objavljuju disertacije. Trenutačno su u DART-u dostupni podaci o disertacijama iz repozitorija četiri hrvatska sveučilišta – Sveučilišta u ZagrebuSveučilišta Josipa Juraja StrossmayeraSveučilišta u Rijeci iSveučilišta u Splitu. Očekuje se da će osiguranje dostupnosti podataka u DART-Europe biti dodatni poticaj za još bolji odaziv visokih učilišta u pohrani doktorskih radova u institucijske repozitorije te zagovaranjuotvorenog pristupa informacijama u znanosti.