No public access
doctoral thesis
The speech of Bitelić

Dijana Ćurković (2014)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku
Metadata
TitleGovor Bitelića : Govor Bitelića
AuthorDijana Ćurković
Mentor(s)Mate Kapović
Abstract
Govor Bitelića opisan je sinkronijski, prema građi prikupljenoj na terenu uz pomoć upitnikâ te ekscerpiranoj iz snimki slobodnoga govora i dijaloga govornika svih generacija. Terenska građa uspoređena je s onom zabilježenom u postojećim opisima i potvrđene su tri glavne hipoteze. Prva je da je govor Bitelića reprezentativan za prikaz govora Sinjske krajine i dokazana je po tome što se od njih bitno ne razlikuje te što imaju zajedničke značajke koje nisu potvrđene u drugim novoštokavskim ikavskim govorima. Druga hipoteza, da govori Sinjske krajine čine zaseban tip među novoštokavskim ikavskim govorima Dalmacije te ih je potrebno posebno analizirati u budućim istraživanjima potvrđena je usporedbom s dosad opisanim govorima tog dijalekta. Dokazi za treću tezu, da u govoru Bitelića postoji sociolingvistička unutardijalekaltna stratifikacija, vidljivi su kroz čitavu radnju i posebno opisani u posljednjem poglavlju. U dijalektološkoj analizi potvrđene su značajke novoštokavskih ikavskih govora Dalmacije, kao i značajke koje su posvjedočene samo u govorima okolice Sinja. Osim toga, promatraju se arhaične i inovativne značajke. Ustanovljena je sociolingvistička stratifikacija prema dobi i stupnju obrazovanja, a o stratifikaciji prema spolu doneseni su uvjetni zaključci.
KeywordsŠtokavian group of dialects Neoštokavian Ikavian dialect Sinj Bitelić dialectological analysis inovation archaisms stratification
Parallel title (English)The speech of Bitelić
Committee MembersSilvana Vranić (committee chairperson)
Mate Kapović (committee member)
Ivana Kurtović Budja (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za kroatistiku
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
UDK81
LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE
Linguistics and languages
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmeHistory and dialectology of the Croatian language
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2014-06-06
Parallel abstract (English)
The local dialect of Bitelić is described synchronically according to data collected by field research and excerpted from the recordings of free speech and dialogue of the speakers of all generations. The data was compared to that found in the existing scientific literature about Neoštokavian Ikavian dialect. The three hypotheses have been confirmed. The first one is that the local dialect of Bitelić is representative for the group of local dialects surrounding the city of Sinj, since it does not differ form them significantly. The second hypothesis is that the dialects near Sinj are a separate group of Neoštokavian Ikavian dialects, and it has been proven through comparison with existing scientific works on that dialect . The conclusion is that the local dialects do form a special sub-dialect within the Neošotkavian Ikavian dialect. Evidence confirming the third hypothesis is notable throughout the work, and has been described in the last chapter. The dialectological analysis has revealed the characteristics of Neošotkavian Ikavian dialect of Dalmatia, as well as those noted only in the area of Sinj. Sociolinguistic stratification has been established, relative to the age and the level of education of the speakers, and approximate conclusions were stated about gender differentiation.
Parallel keywords (Croatian)štokavsko narječje novoštokavski ikavski dijalekt Sinj Bitelić dijalektološka analiza inovacije arhaizmi stratifikacija
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionNo public access
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:605739
CommitterAleksandra Moslavac