disertacija
Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata

Katica Burić Ćenan (2016)
Sveučilište u Zadru