Rad nije dostupan
disertacija
Određivanje hlapljivih aromatskih ugljikovodika, enzima matriks metaloproteinaze-9 i imunološkog statusa kao pokazatelja razvoja bolesti okoliša
doktorski rad

Aleksandar Bulog (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet