Rad nije dostupan
disertacija
Model maritimnog ustroja pomorsko-prometnog toka na prilaznim plovnim putovima
doktorska disertacija

Vlado Frančić (2012)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet