Rad nije dostupan
disertacija
Uloga ekspresije proteina i amplifikacije gena HER-2, EGFR i ciklina D1 u invazivnom duktalnom raku dojke
doktorska disertacija

Ita Hadžisejdić (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet