disertacija
Nove biotehničke metode integrirane zaštite hrastove oblovine od potkornjaka drvaša

Milivoj Franjević (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet