disertacija
Uloga gljiva i gljivama sličnih organizama u odumiranju poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u posavskim nizinskim šumama u Republici Hrvatskoj

Jelena Kranjec (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje