disertacija
Geneza, prostorna raspodjela i kvantifikacija poroznosti žumberačkih gornjotrijskih dolomita
doktorski rad

Ivica Pavičić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet