disertacija
Modeliranje površinskoga transporta i geološki aspekti skladištenja ugljikova dioksida u neogenska pješčenjačka ležišta Sjeverne Hrvatske na primjeru polja Ivanić
doktorski rad

Karolina Novak Mavar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet