disertacija
Paleookolišna rekonstrukcija slivova Karinskoga mora, Novigradskoga mora i Velebitskog kanala tijekom holocena
doktorski rad

Ozren Hasan (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet