disertacija
Parametarska kvantifikacija hidrogeoloških svojstava klastičnih naslaga na primjerima pokusnih polja u sjevernoj Hrvatskoj
doktorski rad

Kosta Urumović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet