disertacija
Urbana geokemija potencijalno toksičnih elemenata u tlima grada Siska i njegove okolice
doktorski rad

Ajka Šorša (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet