disertacija
Karakterizacija sortnih rakija komovica na osnovi sastava hlapivih spojeva arome

Igor Lukić (2008)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek