disertacija
Karakterizacija polifenola u voću i njihov utjecaj na antioksidacijsku aktivnost voća

Lidija Jakobek (2007)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode