disertacija
Sprječavanje genotoksičnog učinka ohratoksina i aflatoksina B1 ekstraktima vrsta roda Echinacea L. i Castanea Mill.

Huska Jukić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju