disertacija
Utjecaj inhibitora glutation S – transferaze na produkciju aflatoksina plijesni Aspergillus flavus

Bojan Šarkanj (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju