Rad nije dostupan
disertacija
Sinteza 9-deazapurinskih derivata i 1,2,3-trazolil sulfonamido-ribofuranozidnih derivata

Željka Ban (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek