disertacija
Utjecaj polimorfizama gena za uridin-difosfo-glukuronil transferazu na interakcije lamotrigina i valproata

Iva Klarica Domjanović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek