Rad dostupan nakon 2020-03-01
disertacija
Utjecaj eksperimentalne eutrofikacije na makrozoobentos u sedrotvornom sustavu Plitvičkih jezera

Maja Vurnek (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek