disertacija
Odnos foraminiferskih zajednica i fizikalno-kemijskih svojstava sedimenata u području srednjeg i južnog Jadrana

Krešimir Markulin (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek
Geološko-paleontološki zavod