disertacija
Utjecaj odabranih dopanada na strukturu i miktostrukturu cinkovoga i barijevoga aluminata

Martina Vrankić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek