disertacija
Karakteristike odabranih površina diskontinuiteta u slijedu naslaga jadransko-dinaridske karbonatne platforme.

Mihovil Brlek (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek