disertacija
Interakcije suprotno nabijenih polielektrolita u otopini i na površini

Jasmina Salopek (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek