disertacija
Zastupljenost koloidnih mineralnih faza u recentnim sedimentima Jadrana i njihova uloga u biogeokemijskom kruženju tvari

Maja Ivanić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek